Jakie są najlepsze umowy związane z dzierżawą?

Dzierżawa jest to umowa pomiędzy dwoma podmiotami, dotycząca rzeczy, która może być używana w wyznaczonym czasie przez dzierżawcę. Równocześnie dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu określony w umowie czynsz. Czynsz może zostać odprowadzony zarówno w pieniądzach, jak też w świadczeniach innego rodzaju. Dzierżawa wiąże się oczywiście ze stworzeniem szczegółowej umowy dzierżawy, jaka może zostać zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Powinniśmy wiedzieć także, iż w okolicznościach jakichkolwiek zmian związanych z zasadami dzierżawienia, potrzebny będzie również aneks do umowy dzierżawy.
prawoinwestycji.pl
Dzierżawa może dotyczyć wszelkiego rodzaju przedmiotów. Zgodnie z obecnym prawem przedmiotem dzierżawy mogą być zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości. Odpowiedzialność w tym przypadku w pełni spada na dzierżawcę i to on jest zobowiązany dokonywać niezbędnych napraw, aby zachować przedmiot dzierżawy w odpowiednim stanie. Umowa dzierżawy (prawoinwestycji.pl/zagadnienia-cywilnoprawne/art,69,data-pewna-w-umowie-najmu-i-dzierzawy.html) zawsze jest dwustronna. Każda ze stron musi pamiętać, że umowa dzierżawy musi zostać opracowana z uwzględnieniem szczegółów. Muszą zostać w niej wyszczególnione takie aspekty jak m.in. strony umowy, obiekty dzierżawy, czas trwania umowy, rodzaj i wielkość czynszu itd. Tego typu precyzyjne określenie wszystkich zasad dotyczących dzierżawy umożliwi efektywnie uniknąć wszelkiego typu późniejszych kłopotów.
inwestycje mieszkaniowe
Autor: Frerk Meyer
Źródło: http://www.flickr.com
W umowie powinien znaleźć się szczegółowo opisany sposób realizacji dzierżawy, dokument ten powinien również zobowiązywać dzierżawcę do ponoszenia rozmaitego typu dodatkowych świadczeń, takich jak np. płacenie podatków i innych kosztów związanych z własnością albo posiadaniem przedmiotu dzierżawy. Zarówno dzierżawca, jak i wydzierżawiający ma przeróżne obowiązki, z których musi się wywiązać. Niestety dzierżawca nie może zmieniać przeznaczenia obiektu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. Nie powinien on także bez pozwolenia wydzierżawiającego oddawać przedmiotu dzierżawy osobom trzecim. Jeżeli pojawiają się jakieś zmiany związane z zapisami w umowie, należy opracować aneks do umowy dzierżawy. Po zakończeniu terminu umowy, dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy.